Anasayfa / Parti Açıklamaları / Özgürlük Ve Sosyalizm Partisi’nin 7 Haziran Seçim Bildirgesi

Özgürlük Ve Sosyalizm Partisi’nin 7 Haziran Seçim Bildirgesi

ÖSPKürdistan halklarını, Türkiye emekçilerini, işçi sınıfı ve aydınları 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi desteklemeye çağırır! 

Özgürlük Ve Sosyalizm Partisi’nin 7 Haziran Seçim Bildirgesi

Oluşturulan ve genişletilmesini hedeflediğimiz Kürdistani Seçim İttifakı’nın bileşeni olarak ÖSP;

Kürdistan halklarını, Türkiye emekçilerini, işçi sınıfı ve aydınları 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi desteklemeye çağırır! ÖSP:

 

*Kürt halkının, özgürce ulusal kaderini tayin hakkını belirleyebilmesi için,

 

*Kürdistanlı Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Azeri gibi azaltılmış halklar ile Alevi, Hıristiyan, Musevi, Êzidi Kürtler gibi inançların özgürce yaşayabilmeleri için,

 

*Kürdistan’a statüyü içeren, tüm halkların ve inançların varlığının ve haklarının kabulünü içeren demokratik bir anayasa için,

 

*Vahşi kapitalizmin uygulama alanı olarak seçilen Kürdistan’da, işçilerin-işsizlerin ve yoksulların talep ve mücadelelerini yükseltebilmek için,

 

*Kapitalizmin ve sonsuz bir oburlukla kamçıladığı tüketim toplumunun Kürdistan’da doğa-çevre-toplumu kemirip yok etmesine karşı durabilmek için,

 

*Kadına yönelik her türlü saldırı ve cinayetleri gerçekleştirenlerin yanı sıra esas arka planındaki zihniyeti (iktidar aklını) sorgulayıp toplum vicdanında mahkum edebilmek için,

 

*AKP ve hükümetlerinin özelde de Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın başkanlık sistemi adı altında güçlendirmek istediği Doğu Despotizmine (polis devletine) karşı toplumsal muhalefeti büyütebilmek için,

 

*Nihayet Kürdistan’da özgürlüğün, iç demokrasinin ve sosyalizmin savunucusu olan ÖSP’yi işçi, emekçi sınıfların kavgası içerisinde güçlendirebilmek için… seçimlerde HDP’yi desteklemeye çağırır!

 

I – Çözümlenecek Meselenin Adı; Kürt/Kürdistan!

Türk rejimi ve hükümetleri; 150 yıla yakın bir geçmişi bulunan olguyu kendi adıyla adlandırıp çözüm aramak yerine her defasında geçiştiren, oyalayan, kendine zaman kazandıran politikalar izlemektedir. Diğer yandan olguyu topluma, “terör ve güvenlik” meselesi olarak sunma ısrarını halen sürdürmekte. Bilinmelidir ki Kürt meselesi bir ülke ve ulusun sorunudur, çözüm aranan meselenin adı, Kürt/Kürdistan olgusudur. Çözümü de buradan aranmalıdır. ÖSP olarak; rejime ve AKP hükümetine çağrımız, olgunun adı doğru konularak çözüm aransın.

Yüz yılı aşkın süredir görüldü ki asimilasyon-entegrasyon ve baskı, şiddet politikalarıyla bu mesele çözümlenmiyor. Görüldü ki savaş çözüm getirmiyor. Hükümet, “meselenin %90’ı çözümlendi, denizi geçtik dere de boğulmayalım” diyerek meseleyi çözemez. TRT Kurdi ya da fiili adımlara dayanan Kürtçe özel okullar, Kürtçe basım yayının kısmen serbestleşmesi Kürdistan bir yana Kürt meselesini bile çözmeye yetmez.

ÖSP, meselenin nihai çözümünü halkların eşit iki federasyonun birliğinde görmekte. Buna giden yolda acil adımlar olarak; anadilde eğitim-öğretim, şartsız bir siyasi genel af, köy koruculuğunun feshi, değiştirilen mezra-köy-ilçe ve kentlerin adlarının iadesi… Gibi adımların atılmasında görmekte ki bu adımlar çözüm sürecini de kolaylaştırıcı adımlar olacaktır.

 

II – Demokratik Yeni Bir Anayasayı Hedefliyoruz!

Başta Kürt halkı olmak üzere halklara ve tüm inanç topluluklarına on yıllardır giydirilmiş deli gömleği olan 12 Eylül askeri darbe anayasasının köklü aşılması görev ve sorumluluğuyla yüz yüzeyiz. Farklı etnik ve inanç gruplarını açıkça tanımlayan, özgürlükçü, cinsiyetçi ayrıma yaşamın her alanında son veren, doğa-çevre ilişkisini sevgi üzerine kuran, emekten yana, idari sistemde ademi merkeziyetçi bir anayasa hedefliyoruz! Halklarımız adına bunu talep eden ÖSP’nin seçim propagandasının temel alanlarından biri böyle bir anayasanın propagandası oluşturacaktır.

 

III – Alevi Toplumuna, Tüm İnançlara ve Azınlıklara Özgürce Yaşam ve İfade hakkı!

Kürdistan’da, Kürt halkının yanı sıra inanç ve etnik gruplara (Hıristiyan, Ateist, Musevi, Alevi, Êzidi Kürtler, Ermeni, Asuri-Süryani, Ermeniler) yönelik Türk rejiminin ret, baskı ve tektipleştirme politikaları sistematik olarak devam ediyor. Alevi halkı halen bu politikaların baskısı altında.

Milyonlarca Alevi halkının sorunları son yıllarda kısmen hafiflese de Cem Evlerine statünün tanınması, din dersinin zorunlu olması… gibi temel meseleler varlıklarını koruyor.

ÖSP; 7 Haziran seçim propagandasının temeline; ret, inkar ve soykırım zihniyetine karşı mücadeleyi yerleştirir. Türk rejiminin tektipleştirici politikalarına karşı halklarımızı mücadeleye çağırır ve bu politikalar nedeniyle kendi topraklarından kopmuş tüm kesimleri geri dönmeye; rejimi bu geçmişle yüzleşmeye ve gerekli adımları atmaya çağırır.

Halkımızı, Diyanet kurumunun fes edilerek dinin devlet vesayetinden kurtarıldığı, tüm inançların ve etnik azınlıkların özgürce kendilerini yaşadıkları demokratik bir düzenin kurulması mücadelesine destek olmaya çağırır.

 

IV – Doğa, Çevre ve Toplum ile Barışık Ekonomi

Kapitalist sanayi uygarlığı, jeopolitik açıdan olduğu kadar bir süreden beri ekolojik açından da dünyayı tehdit etmektedir. Ekolojik bozulmanın kökeninde daha fazla kâr, sömürü ve özel mülkiyete el koyma hırsıyla davranan sermayenin doğayı katletmesi bulunuyor. Sermayenin yerkürenin evrimine iradi ama düşmanca müdahalesi, son yıllarda sıkça duyduğumuz doğanın ekolojik dengesinin bozulmasına yol açmaktadır. Kuzey Kürdistan’da da bu süreç son yıllarda hızlanmakta.

Çözüm, yani doğanın sağlık dengesine kavuşması ancak sınırsız kâr ve sömürü amaçlı kapitalist üretim-tüketim düzenine son vererek insanın yaşamsal ihtiyaçlarıyla sınırlı üretim-tüketim ekonomisine geçişle mümkündür ki bu insanlıkta, köklü zihinsel devrime ve devrimci dönüşümle gerçekleşebilir. Buna giden yolda bugün küremizin yükselen ateşini düşürecek ve insanın yaşam alanı olan çevrenin HES, baraj, termik, nükleer santral ve benzerlerinin tahribini önleyecek acil adımların geliştirilmesi gerekir.

 

V – İşçi Sınıfının Kapitalizme Karşı Mücadelesinin Büyütülmesi

Hükümetin, son yıllarda işverenlerle el ele geliştirdiği esnekleştirme, taşeronlaştırma, özelleştirme furyasıyla birlikte iş ve çalışma güvenliği de ortadan kaldırıldı. Azgınlaşan sermayenin dişlileri arasında, “iş kazaları” adı altında her gün bir ve birden fazla iş cinayetinde işçiler ölüyor veya iş yapamaz duruma düşüyorlar.

Hükümetin “Doğu ve Güneydoğu’yu (Kürdistan’ı) Türkiye’nin Çin’i yapacağız” beyan ve pratiği de eklenince iş cinayetleri artmaya başladı. Sermaye ve hükümetin işçi sınıfına saldırıları bitmek bilmiyor: Yeni saldırı halkası olarak tazminatları ortadan kaldırmak sırada bekliyor seçim sonrası gündeme getirilecektir.

Seçim propagandası boyunca; toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkı, iş güvencesi, çalışma ve iş sağlığı koşullarının iyileştirilmesi başta olmak üzere işçilerin yaşamsal ekonomik, sosyal hakları uğruna mücadele ÖSP’nin bir diğer temel propaganda alanı olacaktır. İşsizlikle mücadele, tarım işçilerinin ağır sorunları, özelde Kürdistanlı işçi kadının çalışma koşullarının iyileştirilmesi emek alanında diğer mücadele hedeflerimiz arasında.

 

VI – Tarım Emekçilerinin Sorunlarını Dile Getirelim

Yıkılan, yakılan ve boşaltılan köylerin yeniden inşası ve zararların tazmin edilerek geriye dönüşlerin sağlanması için;

Tarım emekçilerinin sosyal güvenlik hakları ve sendikalaşma için;

Ülkemizin doğa, toprak ve tatlı su kaynaklarına zarar vermenin ötesinde geriye dönüşü olmayan yolda tüketen kapitalist üretim ve savaşa karşı tutum alır, tarımsal-hayvansal üretimin geliştirilmesini propaganda eder.

 

VII – Ezilen-Baskılanan-Sömürülen Kadının Özgürlüğü

Ezilen cins olarak kadın sorununun tarihsel olduğu kadar güncelde de tipik yaşandığı alanlardan biri de genelde Ortadoğu, özelde de Kürdistan’dır. Kürdistan kadını; hem Havva mitosu, cinsel tabular ve kadının güçsüzlüğü mitosuna varana kadar bir dizi geçmiş tarihin ürünü olan örf, adet ve önyargıların hem de modern kapitalist topluma özgü sömürü ve baskıların kıskacındadır. Yetmezmiş gibi, Kürdistan kadını halen derin bir ulusal baskının da etkisi altındadır.

Kürdistan kadını, bütün bunlara ek olarak günümüzde, Kürdistan’ı işgale yönelen yeni güçlerin baskı, tecavüz, kaçırma, köleleştirme gibi insanlık dışı saldırıları altındadır ve bu saldırılara karşı örnek direnişler sergilemekte.

Her gün bir ve daha fazla kadın cinayetleriyle uyandığımız koşullarda; kadınının erkek egemen zihniyet ve uygulamalarından kurtulmasının yanı sıra kadının öznesi olacağı ve ekonomik, sosyal alandaki eşitsizliklerin giderilerek her alanda erkekle eşitlenmesi mücadelesi bizi beklemektedir.

 

VIII – Engellilere Toplumsal Yaşamın Her Alanında Eşit Yaşam

ÖSP, engelli oluşu, yakınları ile birlikte toplumsal bir olgu olarak algılar ve öncelikle engelliliğin besleyici nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan kültürel, ekonomik, sosyal projeleri geliştirir.

Engellilerin diğer yurttaşlarla eşit koşullarda yaşam sürdürebilmelerini sağlayacak önlemleri almak ve engellilerin yaşamını kolaylaştırmak, üretkenliklerini artırmak için ailelerini de kapsayan ömür boyu geçerli sosyal güvenlik planının hayata geçirilmesi için mücadele geliştirilmeli.

 

IX – LGBT’li Yurttaşlar Üzerinde ki İktidar ve Mahalle Baskısına Son!

LGBT’li yurttaşların kendi yönelimleri doğrultusunda yaşamlarını kurmalarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve LGBT’lileri temsil eden örgütleri aracılığıyla güncelleştirdikleri taleplerinin karşılanması.

 

X – Siyasi Partiler Yasasının Demokratikleştirilmesi, Barajın Düşürülmesi

Lider kültü üzerinde kurulu siyasi partiler yasası ve her seçimde toplumun iradesine baraj oluşturan % 10 barajının aşılması ve adil olmayan partilere mali yardım yasası hak ve özgürlükler mücadelesinin acil mücadele hedeflerinden bir diğeridir.

 

XI- ÖSP; Kürdistan Gençliği Dinamik Mücadeleye Çağırır!

Kürdistan gençliği, bugün özgürlük kavgasının aktif dinamiği olduğu gibi, ülkenin geleceğinin inşasında da tayin edici rolü olacaktır. ÖSP, gençliğimizi seçimlerde HDP’nin başarısı için mücadeleye çağırır!

XII- Zorunlu Askerlik Kaldırılmalı!

Zorunlu askerlik sisteminin kaldırılması, askerlik yaşamının demokratikleştirilmesi ve er ile erbaşlara sendika kurma hakkı uğruna mücadelenin geliştirilmesi.

XII – Suriyeli ve Rojavalı Göçmenlerin Sosyal Sorunları

Milyonu bulan Suriyeli halklar ile yüz binleri bulan Batı Kürdistanlılar, ağır sosyal ve ekonomik sorunlar altında yaşam kavgası vermektedirler. Türk rejiminin izlediği dış politika yaşanan bu sosyal yaranın temel nedenidir. ÖSP; rejimin izlediği dış politikayı reddeder, IŞİD’in terör saldırılarını lanetler, halklarımızı göçmen Arap ve Rojavalı halkımızla dayanışmaya çağırır.

 

ÖSP; 7 Haziran seçimlerinde Halkımızı, Halklarımızı HDP’nin başarısı için Mücadeleye Çağırırken:

* Kürtlerin millet olmaktan kaynaklanan ulusal demokratik taleplerini savunalım!

*Kürt/Kürdistan meselesinin onurlu, barışçıl demokratik çözümü için mücadele edelim!

*Siyasi iktidar ve sermayenin baskı ve kuşatmasına karşı işçilerin, yoksulların vicdanlarının sesi ve örgütlü gücünü oluşturalım! Çocuk işçiliğine hayır diyelim!

*Anadil gibi halkımızın, halklarımızın yaşamsal talepleri uğruna mücadeleyi yükseltelim!

*Alevi halkımızın ve tüm inançların özgürce yaşamasının önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele edelim!

*Çocuk istismarına son verilmesi, çocuk cezaevlerinin kapatılarak çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerinde rehabilite edilmesi için mücadeleyi geliştirelim!

 

Haydi, hep beraber sandık başına!

Haydi, barajları iktidarın üstüne yıkmak için mücadeleye!

Haydi, ulusal özgürlük ve sosyalizmin güçlü sesi olmaya!

 

Mart 2015

Özgürlük Ve Sosyalizm Partisi

 

Bu açıklamaya da bakabilirsiniz.

PARTIYA COMUNÎST A KURDISTAN Ê PIRÔZ DIKIN!

Partiya Comunîst a Kurdistan di 27 û 28ê Cotmeh 2021an de li Hewlêrê Kongreya xwe ya asayî ya heftemîn bi serfîrazî pêkanîn.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir